VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer BE 0898.952.943 en is gevestigd te Beringen.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.4 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 LEVERING EN RETOUR

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 8 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Persoonlijke kunstwerken die op maat worden gemaakt zijn niet onderhevig aan een leveringtermijn. De aangegeven leveringstermijn is louter indicatief.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) het in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05), terug te sturen naar Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
2.8 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05)de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
2.10 Cadeaubonnen kunnen niet ingeruild worden t.o.v. geld. Cadeaubonnen zijn max 1 jaar geldig of tot sluiting van de webshop.


Artikel 3 BETALEN EN VERZENDEN

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving.
3.5 Voor verzending binnen België brengt Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) €5.50 verzendkosten in rekening. Voor verzending naar Nederland brengt Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) €16.50 verzendkosten in rekening.
3.6 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.
3.7 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4 PRIVACY

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05 houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen
niet worden verstrekt aan derden.
4.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). Deze gegevens zullen
worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 5 OFFERTES

5.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding
te herroepen of daarvan af te wijken.
5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6 OVEREENKOMST

6.1 Een overeenkomst tussen Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 7 AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

7.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen afwijken. schermkleuren zijn anders dan werkelijke wezenlijke kleuren.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, invasies door aliens, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05). alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9 COMMUNICATIE

9.1 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05), dan wel tussen Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05).

Artikel 10 KLACHTEN
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05o) serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) (brief of e-mail).
10.3 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12 DIVERSEN

12.1 Indien de klant aan Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) opgave doet van een adres is Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) een nieuw adres heeft doorgegeven. Indien de klant een foutief adres opgeeft om naartoe te verzenden en het pakket terugkomt naar afzender en dit pakket opnieuw dient verzonden naar een nieuw adres, worden deze kosten in rekening gebracht.
12.2 Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gwen Rotsaert (ATELIER GWEN ROTSAERT en LAB F05) en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
14.1 De koper mag het kunstwerk niet reproduceren, ook niet met andere materialen en methoden.
14.2 Ook `niet`-kopers mogen kunstwerken en aangeboden producten niet reproduceren, ook niet met andere materialen en methoden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 ATELIER GWEN ROTSAERT | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel